szombat, november 03, 2018

A Monarchia képviselői a páduai Villa Giusti-ban aláírják a fegyverszünetet - 1918. november 3.

1918. november 3-án, délután 3 órakor az osztrák-magyar küldöttség a páduai Villa Giusti-ban aláírta a fegyverszüneti megállapodást az olaszokkal. A pótjegyzőkönyv szerint a fegyverszünet nem az aláíráskor, november 3-án, hanem 24 órával később, november 4-én, délután három órakor lép hatályba. Ez ellen az osztrák-magyar küldöttség tiltakozott, amire a delegáció magyar tagja, vitéz Nyékhegyi Ferenc ezredes így emlékezett vissza:

"Dacára a fegyverszüneti szerződés 1. pontjára való hivatkozásunknak, mely szerint az ellenségeskedés azonnal beszüntetendő, dacára a számos nagy nyomatékkal felemlített argumentumunknak, Badoglio tábornok leghatározottabban megmaradt amellett, hogy az ellenségeskedés csak 24 órával a fegyverszüneti feltételek elfogadása után vagyis november 4-én délután 3 órakor ér véget. E téma fölötti vita olyan élessé fajult, hogy Badoglio tábornok heves kézlegyintéssel a fegyverszünetet semmisnek nyilvánította, s erről az olasz hadsereg-főparancsnokságot vezérkari ezredese útján telefonon értesíti. Így deferálni kényszerültünk s akceptálnunk kellett a kényszerűség okozta helyzetben az olasz álláspontot, amely úgy, mint e kérdésnél, minden más vonatkozásban is teljesen érvényesült.

Az ülés további folyamán az olasz fegyverszüneti bizottság a már készen magával hozott, „végrehajtási utasítást” pontonként felolvasta, s bár ez az előbbi megbeszélésen megállapított határozatokkal szemben ránk nézve hátrányos változásokat tartalmazott, minden tiltakozásunk ellenére is teljtartalmúlag el kellett fogadnunk."
A Villa Giusti.
Mivel az osztrák hadvezetés már a fegyverszünet aláírása előtt értesítette a harcoló hadseregeit az ellenségeskedések azonnali beszüntetéséről, azok nem harcoltak tovább november 3-a után, ám az olasz hadvezetőség betartotta a pótjegyzőkönyv előírását, és november 4-éig továbbra is harcoló félként lépett fel. A monarchiabeli katonák fegyvertelenül várták az előrenyomuló olasz csapatokat, akik azonban hivatkozva arra, hogy még hadban állnak egymással, a Monarchia katonáit hadifoglyoknak tekintették és hadifogságba ejtették őket, így az utolsó napon, november 3-tól november 4-ig több mint 300 000 monarchiabeli katona esett olasz hadifogságba, emellett az olaszok jelentős hadizsákmányra is szert tettek.


A Villa Giusti-i fegyverszünet feltételei:

I. Katonai határozványok

1./ Az ellenségeskedések beszüntetése a szárazföldön, a tengeren és a levegőben...

6./ A kiürített osztrák-magyar területeket egyelőre a helyi hatóságok kormányozzák a Szövetséges, vagy a Társult Hatalmak megszálló csapatainak ellenőrzése mellett.

7./ Kölcsönösség nélkül, a Szövetséges Hatalmak legmagasabb vezénylő tábornokai által meghatározott feltételek szerint haza kell szállítani az összes hadifoglyot, az Entente internált alattvalóit, vagy a kiürített polgári lakosságot.

8./ A betegeket és sebesülteket, akiket nem lehet evakuálni, az osztrák magyar személyzet ápolja, melyet a szükséges anyagokkal együtt hátrahagynak.

II. Tengerészeti határozványok

1./ A tengeren mindenféle ellenségeskedést be kell szüntetni, és meg kell adni az összes osztrák-magyar vízi jármű pontos helyét, illetve mozgását. A semleges országokat értesítik a hajózás garantált szabadságáról, melyet visszaállítanak az összes territoriális vizeken a Szövetséges és Társult Hatalmak hadi- és kereskedelmi hajózásának anélkül, hogy ezek kapcsán
semlegességi kérdéseket vetnének fel.

2./ Az 1910. és 1918. között épült 15 db osztrák-magyar tengeralattjáró és az osztrák-magyar felségvizeken tartózkodó, vagy az oda befutni tudó összes német tengeralattjáró kiszolgáltatása. Az összes többi osztrák-magyar tengeralattjáró teljes leszerelése, amelyek a Szövetségesek és az Amerikai Egyesült Államok felügyelete alatt maradnak.

3./ Teljes fegyverzettel ki kell szolgáltatni a Szövetségeseknek és az USA-nak 3 páncélos hajót, 3 könnyűcirkálót, 9 rombolót, 12 torpedónaszádot, 1 aknarakót és 6 dunai monitort, amelyeket a Szövetségesek, és az USA jelölnek ki. Az összes többi felszíni hadihajót a Szövetségesek és az USA által kijelölt osztrák-magyar flottatámaszpontokra kell összevonni, és teljesen leszerelve a Szövetségesek és az USA felügyelete alá kell helyezni.

4./ A hajózás szabadsága a Szövetséges és Társult Hatalmak összes hadihajója és kereskedelmi hajója számára az Adrián, beleértve a felségvizeket is, valamint a Dunán és a mellékfolyóin az osztrák-magyar területen.

A Szövetséges és Társult Hatalmaknak jogában áll felszedni minden aknamezőt, valamint lerombolni a műszaki zárakat, melyek helyét közölni kell velük. A dunai hajózás szabadságának biztosítása érdekében a Szövetségesek és az USA megszállhatják, vagy lerombolhatják a megerősített és védelmi létesítményeket.

5./ A Szövetséges és Társult Hatalmak blokádjának a jelenlegi feltételek melletti fenntartása, melyek szerint a tengeren található osztrák-magyar vízi járművek elkobzandók kivéve, ha a Szövetségesek és az USA által meghatározott feltételeket teljesítenek.

6./ Az összes tengerészeti harci repülőgép összegyűjtése és leállítása a Szövetségesek és az USA által kijelölt osztrák-magyar támaszponton.

7./ A teljes olasz partvidék, és az osztrák-magyar Monarchia nemzetiségi területein kívül megszállt kikötők kiürítése, az összes úszóalkalmatosság és minden hajózási anyag hátrahagyása.

A Pola védelmét szolgáló összes szárazföldi és tengeri erődítmény, valamint a szigetek, továbbá a hajógyárak és arzenálok szövetséges és amerikai csapatok általi megszállása.

9./ Az Ausztria-Magyarország által lefoglalt összes szövetséges kereskedelmi hajó visszaszolgáltatása.

10./ A kiszolgáltatás, vagy a visszaadás előtt tilos a járművek, vagy az anyagok bármilyen rongálása.

11./ Az Ausztria-Magyarország kezeiben lévő, a Szövetséges és Társult Hatalmakhoz tartozó hadi- és kereskedelmi tengerészeti foglyok visszaadása, kölcsönösség nélkül. 

A felhatalmazott aláírók kijelentik, hogy a fent megjelölt feltételekbe beleegyeznek.

1918. november 3. /Aláírások/


JEGYZŐKÖNYV FÜGGELÉK

a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Ausztria-Magyarország közötti fegyverszünet bizonyos pontjainak végrehajtási részleteire vonatkozóan

I.
Katonai határozványok

1./ Ausztria-Magyarország összes arcvonalán, a fegyverszünet aláírása után 24 órával, azaz november 4-én 15.00-kor megszűnnek a szárazföldi, tengeri és légi ellenségeskedések.

II.
Tengerészeti határozványok

1./ A tengeri ellenségeskedések megszűnése egybeesik a szárazföldi és a légi ellenségeskedések megszűnésével. Ugyanebben az órában, az osztrák-magyar kormánynak a polai rádióállomás útján (amely ezt a jelentést Velencének küldi el) ki kell szolgáltatni az olasz és a szövetséges kormányok részére a szükséges adatokat arról, hogy az osztrák-magyar vízi járművek hol tartózkodnak, illetve merre haladnak.

2./ A 3. pontban felsorolt, a szövetségeseknek átadandó összes egységnek november 6-án 08.00-ra Velencébe kell érniük. A parttól 14 mérföldnyire révkalauzokat vesznek a fedélzetükre - kivéve a dunai monitorokat, amelyeknek a szövetséges balkáni haderők legfelsőbb parancsnoksága által kijelölt kikötőbe kell vonulniuk a nevezett parancsnokság által szükségesnek ítélt feltételek mellett.

3./ A következő hajóknak kell Velencébe befutniuk:
TEGETTHOFF, PRINZ EUGEN, FERDINAND MAX, SAIDA, NOVARA, HELGOLAND. Kilenc db TÁTRA típusú legújabb építésű (legalább 800 tonnás) romboló. Tizenkét 200 onnás típusú torpedónaszád. A CHAMÄLEON aknarakó hajó, tizenöt db 1910. és 1918. között épült tengeralattjáró, valamint az összes, az osztrák-magyar vizeken tartózkodó német tengeralattjáró. A szövetséges kormányok az átadandó hajókon tervezett vagy végrehajtott mindennemű károkozást a jelen fegyverszünet legsúlyosabb megszegésének tekintik. A Garda tó flottilláját a Riva kikötőben adják át a Szövetséges Hatalmaknak. Az összes többi hajót, amelyet nem kell a Szövetséges Hatalmak számára kiszolgáltatni, az ellenségeskedések megszüntetésétől számított 48 órai haladék után fel kell tartóztatni és Buccari (Bakar), valamint Spalato kikötőibe kell összegyűjteni.

Ami az összes aknamező felszedésének és a műszaki zárak lerombolásának jogát illet, Ausztria-Magyarország kormánya a becsületére kötelezi magát, hogy 48 órai haladékkal az ellenségeskedések megszűnése után, a velencei helyőrség parancsnok, illetve a brindisi-i tengerészeti parancsnokság parancsnoka tudomására hozza Pola, Cattaro és Fiume aknamezőinek és kikötőzárainak tervrajzát. Ezek mellett a fenti időpont után 96 órával megadja a Földközitenger, az olasz folyók és tavak aknamezőinek és tengeri zárainak tervét is, beleértve azokét is, amelyeket német parancsra telepítettek, vagy azokét, amelyekről tudomásuk van.

Eme 96 órai haladék után hasonló jelentést kell tenni a Dunára és a Fekete tengerre vonatkozó állapotokról a balkáni front szövetséges haderői parancsnokának.

5./ A Szövetséges Hatalmak hajóinak visszaadása, a bármelyik Szövetséges Hatalom által meghatározott módon, amelyet az osztrák-magyar kormány tudomására hoznak, az ellenségeskedések megszűnése után 96 órával kezdődik meg.

A Szövetséges Hatalmak fenntartják maguknak a jogot az 5. cikkelyben említett bizottság összeállítására, a jogosultság kiterjesztésére, valamint azt, hogy az osztrák-magyar kormány tudomására hozzák az ülés helyét.

6./ A szóban forgó flottatámaszpont, Spalato.

7./ A 7. cikkelyben tárgyalt kiürítésnek, valamint a csapatoknak a fegyverszüneti vonalak mögé történő visszavonásának meghatározott időn belül meg kell történni. Nem szabad megkárosítani a kikötőkben található bármilyen ingatlant, ingóságot, illetve úszó anyagot.

A kiürítést a lagúna-csatornákon kell végrehajtani. Ehhez a kívülről odavitt osztrák-magyar behajózó eszközöket kell használni.

8./ A 7.sz. cikkelyben szereplő megszállás, az ellenségeskedések megszűnését követő 48 óra után következik be. – Az osztrák-magyar hatóságoknak kezeskedni kell a Pola, a szigetek és más, a fegyverszünetben a hadseregnek juttatott helységek birtokbavételére kijelölt személyzetet szállító hajók biztonságáért. Az osztrák-magyar kormány megteszi a szükséges intézkedéseket arra, hogy a Pola felé tartó hajók a helységektől 14 tmf-re révkalauzokat vehessenek fel, akik képesek a biztonságos útvonal megmutatására.

9./ Minden károkozást, amely a szövetséges hatalmak személyeit vagy javait éri, a jelen fegyverszünet súlyos megsértésének fognak tekinteni.

Az aláíró jogos felhatalmazottak beleegyeznek a fentebb vázolt feltételekbe. 

1918. november 3. 

Az osztrák-magyar hadsereg főparancsnokság képviselői
/Aláírások/

Az olasz hadsereg főparancsnokság képviselői
/Aláírások/

Forrás: Nyékhegyi Ferenc ezredes: A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés (a páduai fegyverszünet). Budapest, 2003. Magyar Mercurius Kiadó.0 megjegyzés:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP